Истражувања и извештаи

Нацрт анализа

ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ДЕМОКРАТИЈА И ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО НА НИВО НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Повеќе

Методологија за дизајн и имплементирање на инструментот за следење на буџетските алокации и трошења на локално ниво преку приодот заснован на почитување на потребите на граѓаните - Индекс ИОТО

Методологија за дизајн и имплементирање на инструментот за следење на буџетските алокации и трошења на локално ниво преку приодот заснова

Повеќе