НВО вклучени во проектот

Велес

  • Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес

  • Фондација за локален развој и демократија „Фокус“, Велес

  • Здружение на лица со церебрална парализа Велес

  • ДПЛПП „Зрак“

  • ЗГИЛ „Мобилност“

Штип

  • Фондација за развој на локалната заедница Штип

  • Младински Клуб

  • Еколошко друштво „Виножито

Струмица

  • Центар на заедницата

Илинден

  • Здружение МЛАДИНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ПРИЗМА - поттикнување и развој на младинскиот активизам Скопје

  • Хуманитарно здружение на граѓани и лица со хендикеп „Илинден“ Скопје

Куманово

  • Здружение Рурална Коалиција Куманово

  • Здружение Центар за интеркултурен дијалог – ЦИД

  • Европски федералисти

Гостивар

  • Здружение Асоцијација за демократска иницијатива

  • Здружение за истражување на политики Аналитика Гостивар

Струга

  • Здружение за развој и активизам „Аква“ од Струга

Новаци

  • Планинарско горскоспасителско друштво „Ава Кота – 1050“

  • ЕД Кајмакчалан